รู้และเข้าใจ Conductivity คืออะไร

Conductivity คือ

Conductivity คือการวัดความสามารถของน้ำในการส่งกระแสไฟฟ้า หรือเรียกอีกอย่งได้ว่าค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ “คอนดักติวิตี้” ค่า EC ของน้ำสามารถนำไฟฟ้าได้เนื่องจากมีเกลือหรือโลหะอื่นๆ ที่ละลายน้ำและรวมถึงสารเคมีอนินทรีย์อื่นๆ จะช่วยให้น้ำสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ (น้ำบริสุทธ์ Pure H2O ไม่นำไฟฟ้า)

ค่าการนำไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเค็มเพิ่มขึ้น สารประกอบอินทรีย์ เช่น น้ำมัน นำกระแสไฟฟ้าได้ไม่ดีนัก จึงมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำเมื่ออยู่ในน้ำ ค่าการนำไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิเช่นกัน ยิ่งน้ำอุ่นมาก ค่าการนำไฟฟ้าก็จะยิ่งสูงขึ้น

ความสำคัญของค่า Conductivity

ค่า Conductivity ของน้ำมีประโยชน์ในการวัดคุณภาพน้ำโดยทั่วไป แหล่งน้ำแต่ละแห่งมีแนวโน้มที่จะมีช่วงการนำไฟฟ้าที่ค่อนข้างคงที่ สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบกับการวัดค่าการนำไฟฟ้าปกติ การเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าที่สำคัญอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีการปลดปล่อยหรือแหล่งมลพิษอื่นๆ เข้าสู่แหล่งน้ำ

ดังนั้นหากค่าการนำไฟฟ้าสูงเกินไป อาจหมายถึงมีสารมลพิษที่ไม่ต้องการอยู่ในน้ำหรือเพิ่งเข้าสู่น้ำ ไอออนส่วนเกินที่มีส่วนทำให้เกิดการนำไฟฟ้าที่สูงขึ้นสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบประปาในครัวเรือนและเครื่องทำน้ำอุ่นจากการสะสมของสารเคมีหรือการเสื่อมสภาพ

ในการใช้งานทางอุตสาหกรรม ปัญหาเดียวกันอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำลายอุปกรณ์ กระบวนการ และ/หรือผลผลิต ผลข้างเคียงทั้งหมดเหล่านี้สามารถป้องกันได้หากมีการตรวจสอบการนำไฟฟ้าที่เหมาะสมเป็นกิจวัตรตามปกติ

หน่วยของค่า Conductivity ในน้ำ

หน่วยดั้งเดิมของความนำไฟฟ้าคือโมห์ต่อเซ็นติเมตร (mho/centimeter) ซึ่งเป็นหน่วยเก่าดั้งเดิม ในปัจจุบันหน่วย SI คือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) แต่ในทางปฎิบัติค่านำไฟฟ้าในน้ำไม่สูงมากนักจึงนิยมใช้เป็น ไมโครซีเมนส์/เซ็นติเมตร (µS/cm)

การวัด Conductivity ในน้ำ

เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้หรือ Conductivity meter จะวัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย มีการใช้งานที่หลากหลายได้แก่วัดความบริสุทธิ์ของน้ำซึ่งถูกใช้ในการวิจัยและงานด้านวิศวกรรม

อีกทั้งยังมีการใช้งานทั่วไปในระบบไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบน้ำจืดเพื่อตรวจสอบปริมาณสารอาหาร เกลือหรือสิ่งเจือปนในน้ำ

แนะนำเครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ คุณภาพสูงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ปัจจัยที่มีผลต่อค่า Conductivity ของน้ำ

  • ชนิดของสารเจือปนที่ละลายในน้ำ
  • อุณหภูมิ
  • ความเข้มข้นของไอออนในสารละลายมีอยู่

วิธีลดการนำไฟฟ้าของน้ำ

โดยทั่วไปคำถามนี้ตอบไม่ง่ายนัก เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลให้ค่าการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น ค่าการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการมีอยู่ของของแข็งที่ละลายในสารละลายที่สูงขึ้น ดังนั้นการนำเกลือและของแข็งที่ละลายเหล่านี้ออกไป การนำไฟฟ้าจะลดลง กล่าวอีกนัยหนึ่งการทำน้ำให้บริสุทธิ์

การลดการนำไฟฟ้าสามารถทำได้คือการกรอง มีตัวเลือกที่แตกต่างกันในการกรองน้ำได้แก่

  • การกำจัดไอออน
  • รีเวิร์สออสโมซิส
  • การกรองคาร์บอน
  • การกลั่น (ระเหย)

เนื้อหาน่าสนใจ