DO meter เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter) ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้า DO Meter


DO Meter (Dissolved Oxygen) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

Dissolved oxygen หรือ DO เป็นหนึ่งในพารามิเตอร์สำคัญในการวัดคุณภาพน้ำ ซึ่งสามารถนิยามได้ว่าเป็นการกระจายของออกซิเจนในน้ำ โดยที่มาของออกซิเจนในน้ำนั้นมาจาก ชั้นบรรยากาศ การสังเคราะห์โดยพืช คลื่นและการไหลของน้ำได้ผสมอากาศเข้ากับน้ำ

ในขณะที่พืชน้ำผลิตออกซิเจนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์แสง ปริมาณของออกซิเจนขึ้นแปรผันตามปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้แก่อุณหภูมิ ความเค็ม และความกดอากาศของน้ำ โดยทั้งหมดสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณออกซิเจนได้

หน่วยวัดออกซิเจนในน้ำนิยมใช้เป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ ppm และเป็นเปอร์เซ็นต์ของความอิ่มตัวของอากาศ

ค่ามาตรฐานสำหรับปริมาณออกซิเจนในน้ำ

  • น้ำในธรรมชาติทั่วไปปกติจะมีค่าดีโอ Dissolved Oxygen ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)
  • มาตรฐานน้ำที่มีคุณภาพดึ จะมีค่า DO ประมาณ 5 – 8 mg/L
  • น้ำเสีย จะมีค่า DO ต่ำกว่า 3 mg/L
  • ปริมาณออกซิเจนในน้ำ สำหรับสัตว์น้ำต่ำกว่า 4 mg/L ปลาตายหมด
  • ปริมาณออกซิเจนในน้ำ สำหรับสัตว์น้ำต่ำกว่า 4 -6 mg/L ปลาจำนวนน้อยมากๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
  • ปริมาณออกซิเจนในน้ำ สำหรับสัตว์น้ำต่ำกว่า 6.5 – 9.5 mg/L ปลาตัวใหญ่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ปลาตัวเล็กๆอยู่ไม่ได้
  • ปริมาณออกซิเจนในน้ำ สำหรับสัตว์น้ำต่ำกว่า 9.5 – 12 mg/L ปลาทุกขนาดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

หน่วยการวัด DO

หน่วยของการวัดค่า DO ในน้ำคือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ซึ่งเหมือนกับหน่วย ppm (part per million) ซึ่งหมายถึงจำนวนโลเลกุลของออกซิเจน (O2) ในหน่วยมิลลิกรัมต่อปริมาณน้ำ 1 ลิตร

การวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen: DO วิธีการที่ดีที่สุดคือการวัด on site การสุ่มและนำน้ำตัวอย่างมาวัดหาปริมาณออกซิเจนในน้ำในห้องทดลอง อาจส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนเปลี่ยนแปลงได้จากหลายๆ ปัจจัย

ประเภทของ DO Meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

  1. เครื่องวัดแบบตั้งโต๊ะ (Benchtop Type Dissolved Oxygen Meter) เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำเอนกประสงค์ สามารถวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen: DO, กรด-ด่าง pH, ค่าความต่างศักดิ์โออาร์พี ORP, ค่าการนำไฟฟ้า ตะกอน Conductivity/TDS
  2. เครื่องวัดแบบพกพา (Portable Dissolved Oxygen meter) สามารถนำเครื่องวัดหาปริมาณออกซิเจน Dissolved Oxygen: DOจากแหล่งน้ำได้เลย นิยมใช้เนื่องจากการใช้งานสะดวก ได้ผลการวัดรวดเร็ว แม่นยำ
  3. เครื่องวัดแบบติดตั้ง/ออนไลน์ (On-line Dissolved Oxygen Meter) วิธีการเลือกซื้อเครื่องวัดออกซิเจนแบบติดตั้งสิ่งที่สำคัญหรือเป็นหัวใจหลักคือ เซนเซอร์วัดออกซิเจน ในปัจจบันมีเครื่องวัดให้เลือกมากมาย หลากหลายยี่ห้อเซนเซอร์หรือโพรบวัดออกซิเจนที่แนะนำคือ Optical เซนเซอร์ใช้หลักการของ Fluorescence ในการวัดปริมาณออกซิเจนโดยใช้หลักการของแสงที่จำกัดความยาวคลื่น Wavelength และควบคุมค่าความเข็มข้นของแสง ตกกระทบลง บนแผ่นเลนส์ ประมวณผลและจากค่าความแตกแตกระหว่างการส่งไป-กลับ คำนวณออกมาเป็นค่าออกซิเจนอายุการใช้งานยาวนานกว่าเซนเซอร์ประเภทอื่นๆและการดูแลรักษาง่าย

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา