Dissolved Oxygen Meters

Dissolved Oxygen Meters

Dissolved Oxygen Meters คือเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำซึ่งปริมาณ Oxygen ในน้ำเป็นพารามิเตอร์สำคัญด้านคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นการกระจายของออกซิเจนในน้ำโดยที่มาของออกซิเจนในน้ำนั้นมาจากชั้นบรรยากาศ การสังเคราะห์โดยพืช คลื่นและการไหลของน้ำได้ผสมอากาศเข้ากับน้ำ

DO Meter สามารถวัดออกซิเจนในน้ำได้โดยใช้เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีหรือเซ็นเซอร์แสงแบบอออปติคัล เพื่อวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซที่ละลายในตัวอย่างน้ำ

Dissolved Oxygen Meters รุ่นแนะนำ

Sale
Original price was: ฿26,000.00.Current price is: ฿17,500.00.
Sale
Original price was: ฿50,400.00.Current price is: ฿42,000.00.

Dissolved Oxygen คืออะไร

Dissolved oxygen คือก๊าซออกซิเจนโมเลกุลในรูปของ O2 ที่มาจากบรรยากาศหรือเป็นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง เมื่อละลายในน้ำสิ่งมีชีวิตจะใช้ได้และสามารถมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางเคมีหลายอย่างในสภาพแวดล้อมทางน้ำ นอกจากจะถูกละลายในน้ำแล้ว ออกซิเจนนี้ก็ไม่ต่างจากออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไป

เป็นพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล รสชาติของน้ำดื่ม และการกัดกร่อนของตัวอย่างน้ำ การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การบำบัดน้ำบาดาล น้ำเสีย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงปลา

Dissolved Oxygen คืออะไร

หน่วยการวัด

ออกซิเจนในน้ำวัดและแสดงเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร) หรือเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว (% Saturate)

ความหมายของหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรแสดงจำนวนมิลลิกรัมของออกซิเจนภายในน้ำหนึ่งลิตร และความหมายของเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวหมายถึงปริมาณออกซิเจนในน้ำหนึ่งลิตรเทียบกับปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่น้ำสามารถกักเก็บได้ที่อุณหภูมิเท่ากัน

อุปกรณ์วัด Dissolved Oxygen Meters

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำประกอบด้วย DO Probe ที่เชื่อมต่อกับมิเตอร์/เครื่องวิเคราะห์และมีลักษณะคล้ายกับเครื่องวัดค่า pH หัววัดประกอบด้วยอิเล็กโทรดสองขั้วที่แขวนอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)

ซึ่งทั้งหมดถูกปิดล้อมด้วยเมมเบรนแบบกึ่งซึมผ่านได้ อิเล็กโทรดเชื่อมต่อกับมิเตอร์ ซึ่งให้กระแสไฟตรงขนาดเล็กไปยังอิเล็กโทรดผ่านสายไฟ เมื่อเซ็นเซอร์จุ่มลงในของเหลว ออกซิเจนจากของเหลวจะข้ามเมมเบรนและทำปฏิกิริยากับแคโทด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟที่วัดได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกแปลงเป็นเอาต์พุตมิลลิโวลต์และในที่สุดก็จะแสดงโดยมิเตอร์

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาน่าสนใจ

มาตรฐานการวัด Dissolved Oxygen

การทดสอบและใช้งานเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำตามมาตรฐานต่างๆ ตัวอย่างมาตรฐานสากลได้แก่

  • ISO 5814 – คุณภาพน้ำ: การหาค่าออกซิเจนละลายน้ำโดยหัววัดไฟฟ้าเคมี
  • ASTM D888 – วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับออกซิเจนละลายน้ำ
  • BS EN 25813 – คุณภาพน้ำ: การหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำโดยวิธีไอโอโดเมตริก