เครื่องไตเตรท

ในเคมีวิเคราะห์ การไทเทรตใช้เพื่อหาปริมาณหรือความเข้มข้นของสาร ในการไทเทรตรีเอเจนต์หรือไทแทรนต์ จะถูกเติมลงอย่างช้าๆ ลงในสารละลายที่กำลังวัด (ตัววิเคราะห์)

เมื่อเติมเข้าไปจะเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไทแทรนต์และสารวิเคราะห์ จุดที่ปฏิกิริยาเสร็จสมบูรณ์และมีปริมาณไทแทรนต์และสารวิเคราะห์ที่เท่ากัน (เทียบเท่าปริมาณสัมพันธ์) เรียกว่าจุดสมมูล

จุดประสงค์ของการไทเทรตคือเพื่อกำหนดปริมาณหรือความเข้มข้นของสารที่วิเคราะห์ที่มีความเข้มข้นและปริมาตรของไทแทรนต์ที่ทราบ

การไทเทรต (Titration)

การใช้งานการไทเทรตในสาขาต่างๆ ดังนี้:

  • เภสัชกรรม
  • การวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม
  • การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
  • ปิโตรเคมีและอื่น ๆ

การไทเทรตอัตโนมัติทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดที่ให้การไตเตรทได้อย่างแม่นยำ หยุดที่จุดสิ้นสุด และคำนวณความเข้มข้นของสารที่วิเคราะห์โดยอัตโนมัติ

ระบบไทเทรตมีทั้งเครื่องไทเทรตแบบโพเทนชิโอเมตริกและแบบ Karl Fischer

ไทเทรตแบบโพเทนชิโอเมตริก

เป็นขั้นตอนซึ่งกำหนดปริมาณของสารทดสอบที่กำหนดโดยการเติมไทแทรนต์ที่วัดได้จนกระทั่งสารทดสอบทั้งหมดเกิดปฏิกิริยา หลังจากกระบวนการไทเทรตความต่างศักย์ระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสอง (ได้แก่อิเล็กโทรดอ้างอิงและอิเล็กโทรดตัวบ่งชี้)

หลักการไทเทรตแบบโพเทนชิโอเมตริก

การไทเทรตแบบโพเทนชิโอเมตริกเป็นวิธีการทางห้องปฏิบัติการเพื่อกำหนดความเข้มข้นของสารที่วิเคราะห์ที่กำหนด ถูกใช้ในการกำหนดลักษณะของกรด ในวิธีนี้จะไม่มีการใช้ตัวบ่งชี้ทางเคมี แต่จะวัดศักย์ไฟฟ้าของสารแทน

Sale
Original price was: ฿420,000.00.Current price is: ฿350,000.00.
Sale
Original price was: ฿440,000.00.Current price is: ฿370,000.00.

การไทเทรตแบบ Karl Fischer (KF)

การไทเทรตแบบ Karl Fischer (KF) เป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการวัดความชื้นหรือน้ำในตัวอย่างของแข็ง ของเหลว และก๊าซ มีการใช้งานมากมายในการควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม

มีสองวิธีหลักในการไทเทรต Karl Fischer ได้แก่แบบปริมาตร (Volumetric) และคูลอม Coulometric

Sale
Original price was: ฿420,000.00.Current price is: ฿350,000.00.
Sale
Original price was: ฿504,000.00.Current price is: ฿420,000.00.

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿60,000.00.Current price is: ฿50,000.00.
Sale
Original price was: ฿420,000.00.Current price is: ฿350,000.00.
Sale
Original price was: ฿420,000.00.Current price is: ฿350,000.00.
Sale
Original price was: ฿440,000.00.Current price is: ฿370,000.00.
Sale
Original price was: ฿504,000.00.Current price is: ฿420,000.00.
Sale
Original price was: ฿540,000.00.Current price is: ฿450,000.00.

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา