Category Archives: ความรู้ด้านการเกษตร

พื้นฐานค่า pH ของดินและผลกระทบต่อผลผลิตของพืช

ในข้อมูลทางเทคนิคแล้ว ค่าพีเอชคือมาตรวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจน-ไอออนในสารหนึ่งๆ สำหรับความต้องการของชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ก็เพียงพอแล้วที่จะรู้ว่าดินของคุณเป็นด่างหรือเป็นกรด เพราะธาตุอาหารบางชนิดสามารถเข้าถึงได้โดยพืชเท่านั้น

ค่า EC ในดิน

ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (EC ในดิน) คือการวัดปริมาณเกลือในดิน (ความเค็มของดิน) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความสมบูรณ์ของดิน