COD Meter หรือเครื่องวัดซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) อุปกรณ์วัดความต้องการออกซิเจนทางเคมีเป็นการวัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย ใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย โดยค่าซีโอดีมาตรฐานห้ามเกิน 120 mg/l สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

เครื่องวัด COD Meter


COD: Chemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางเคมี ค่านี้เป็นตัวชี้วัดปริมาณออกซิเจนที่สามารถใช้โดยปฏิกิริยาในสารละลายที่วัดได้ โดยทั่วไปจะแสดงเป็นมวลของออกซิเจนที่ใช้ไปในปริมาตรของสารละลาย ซึ่งในหน่วย SI คือมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร) สามารถใช้การทดสอบ COD เพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำได้อย่างง่ายดาย การใช้ COD ที่พบบ่อยที่สุดคือการหาปริมาณของมลพิษที่พบในน้ำผิวดิน (เช่น ทะเลสาบและแม่น้ำ) หรือน้ำเสีย

ความต้องการออกซิเจนทางเคมีเป็นพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่สำคัญ เพื่อประเมินผลกระทบของน้ำเสียที่ปล่อยออกมาต่อสิ่งแวดล้อมที่รับ ระดับ COD ที่สูงขึ้นหมายถึงปริมาณสารอินทรีย์ที่ออกซิไดซ์ได้ในตัวอย่างมากขึ้น ซึ่งจะลดระดับออกซิเจนในน้ำ (DO Dissolved Oxygen) การลดลงของออกซิเจนในน้ำเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปการทดสอบ COD มักใช้เป็นที่นิยมมากกว่า BOD เนื่องจากระยะเวลาการทดสอบน้อยกว่า BOD

เครื่องวัด COD Meter

ความสำคัญของค่า COD

COD เป็นพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่สำคัญได้แก่ :

  • เพื่อยืนยันการปล่อยน้ำเสียและขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • หาปริมาณเศษส่วนที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของน้ำเสีย - อัตราส่วนระหว่าง BOD และ COD
  • ค่า COD ใช้เป็นตัวบ่งชี้ขนาดของโรงบำบัดน้ำเสีย

ค่ามาตรฐานซีโอดี COD

โดยค่าซีโอดีมาตรฐานห้ามเกิน 120 mg/l ตามวิธีการ Dichromate

ตารางค่ามาตรฐานซีโอดี COD ในการปล่อยสู่แหล่งน้ำ

ค่ามาตรฐาน COD

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

บทความที่เกี่ยวข้อง