คุณภาพน้ำคืออะไร

คุณภาพน้ำ

น้ำเป็นความต้องการที่สำคัญที่สุดอันดับสองในการดำรงชีวิต เป็นผลให้คุณภาพน้ำได้รับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยหลักการในทางวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นความต้องการที่สำคัญที่สุดอันดับสองในการดำรงชีวิตซึ่งอันดับแรกคืออากาศ เป็นผลให้คุณภาพของน้ำได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในทางวิทยาศาสตร์

คำจำกัดความน้ำที่มีคุณภาพได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “ลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ำ” คุณภาพของน้ำเป็นตัววัดสภาพของน้ำที่สัมพันธ์กับความต้องการของสิ่งมีชีวิตหนึ่งชนิดหรือมากกว่า และ/หรือต่อความต้องการหรือจุดประสงค์ของมนุษย์

พารามิเตอร์วัดคุณภาพน้ำ

มาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุดที่ใช้ในการติดตามและประเมินคุณภาพของน้ำบ่งบอกถึงสุขภาพของระบบนิเวศ ความปลอดภัยในการสัมผัสกับมนุษย์ การขยายมลพิษทางน้ำ และสภาพของน้ำดื่ม มีผลกระทบอย่างมากต่อการประปา และบ่อยครั้งเป็นตัวกำหนดทางเลือกในการจัดหาน้ำ

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่นิยมวัดมีดังต่อไปนี้

การจำแนกประเภทของน้ำ

ตามแหล่งที่มา น้ำสามารถแบ่งออกเป็นน้ำบาดาลและน้ำผิวดิน น้ำทั้งสองประเภทสามารถเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากกิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม และในบ้าน ซึ่งอาจรวมถึงสารมลพิษหลายประเภทเช่นโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย สารเคมีอันตราย และน้ำมัน

สามารถจำแนกได้เป็นสี่ประเภท น้ำดื่ม น้ำปนเปื้อน (มลพิษ) และน้ำที่ติดเชื้อ คำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์ที่พบบ่อยที่สุดนี้มีดังนี้:

  1. น้ำดื่ม (Potable water): ดื่มได้อย่างปลอดภัย มีรสชาติดี และใช้ได้สำหรับใช้ในครัวเรือน
  2. น้ำที่ปนเปื้อน (มลพิษ) (Contaminated water): เป็นน้ำที่มีสารทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือกัมมันตภาพรังสีที่ไม่พึงประสงค์ และไม่เหมาะสำหรับดื่มหรือใช้ในครัวเรือน
  3. น้ำที่ติดเชื้อ (Infected water): มันถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรค

ตารางมาตรฐานคุณภาพของน้ำและพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องวัด

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางกายภาพ/ฟิสิกส์
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH
- ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU
- สีของน้ำ (Color)ไม่เกิน 15 แพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 แพลทินัม-โคบอลต์
- กลิ่นไม่กำหนดต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมกลิ่นคลอรีนไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการละเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป
- เหล็ก (Fe)ไม่เกิน 0.5 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ล
- แมงกานีส (Mn)ไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- ทองแดง (Cu)ไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ล
- สังกะสี (Zn)ไม่เกิน 3.0 มก./ลไม่เกิน 5.0 มก./ลไม่เกิน 3.0 มก./ล
- อะลูมิเนียม (Al)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ
- ตะกั่ว (Pb)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- โครเมียม (Cr)ไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- แคดเมียม (Cd)ไม่เกิน 0.003 มก./ลไม่เกิน 0.005 มก./ลไม่เกิน 0.003 มก./ล
- สารหนู (As)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ปรอท (Hg)ไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.002 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
- ซีลิเนียม (Se)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ไซยาไนด์ (CN-)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.1 มก./ลไม่เกิน 0.07 มก./ล
- แบเรียม (Ba)ไม่กำหนดไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- เงิน (Ag)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่กำหนด

เนื้อหาน่าสนใจ