รู้จักค่า COD น้ำเสียคืออะไร

COD น้ำเสีย

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี Chemical oxygen demand (COD) เป็นตัววัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย เป็นพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำที่ใช้ในการกำหนดความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำ

COD (หน่วยการวัดเป็น mg/L หรือ ppm) หมายถึงปริมาณของออกซิเจนที่ใช้เพื่อทำให้สารปนเปื้อนในน้ำ (สารอินทรีย์) ออกซิไดซ์ทางเคมีไปยังผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นสารอนินทรีย์ อย่างไรก็ตามสารออกซิไดซ์ที่ใช้ในการทดสอบ COD ไม่ได้แยกแยะระหว่างสารประกอบอนินทรีย์และอินทรีย์

สารอนินทรีย์บางชนิดจะถูกออกซิไดซ์ ในขณะที่สารอินทรีย์บางชนิดยังคงไม่ถูกย่อยสลาย แม้ว่าจะไม่สามารถวัดความเข้มข้นของคาร์บอนอินทรีย์แบบสัมบูรณ์ได้ทั้งหมด แต่ปรกติค่า COD มักจะเพียงพอสำหรับการบำบัดน้ำเสีย

การทดสอบเหล่านี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะเป็นวัน (ใช้เวลา 5 วันในการหาค่า Biochemical oxygen demand (BOD) และโดยทั่วไปค่า COD จะให้ข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่จะเป็นประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย

ค่า COD จะใช้สารออกซิแดนท์ที่มีความแรงพอที่จะย่อยสลายเช่น โพแทสเซียม ไดโครเมต โพแทสเซียมไอโอเดต โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต) ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด มีการเติมสารออกซิไดซ์ที่ทราบปริมาณลงในตัวอย่าง เมื่อออกซิเดชันเสร็จสิ้น

ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในตัวอย่างจะคำนวณโดยการวัดปริมาณของสารออกซิแดนท์ที่เหลืออยู่ในสารละลาย ซึ่งมักจะทำได้โดยการไทเทรต หน่วยของ COD แสดงเป็นมิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งระบุมวลของออกซิเจนที่บริโภคต่อลิตรของสารละลาย

เหตุผลของการวัดค่า COD ในน้ำเสีย

เมื่อน้ำเสียที่บำบัดแล้วถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม สามารถนำมลพิษในรูปของสารอินทรีย์เข้าสู่แหล่งน้ำ ค่า COD ของน้ำเสียในระดับสูงบ่งชี้ถึงความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่สามารถทำลายออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved oxygen) ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

เหตุผลวัด COD

ข้อดีของการทดสอบ COD ในน้ำเสีย

  • COD ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ( ค่า BOD ใช้เวลา 5 วัด)
  • COD สามารถทดสอบน้ำเสียที่เป็นพิษมาก
  • การทดสอบ COD ควรถือเป็นการวัดอินทรียวัตถุอย่างอิสระในตัวอย่างน้ำเสีย

แนะนำเครื่องวัด COD Meter คุณภาพสูงมาตรฐาน USA สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางกายภาพ/ฟิสิกส์
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH
- ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU
- สีของน้ำ (Color)ไม่เกิน 15 แพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 แพลทินัม-โคบอลต์
- กลิ่นไม่กำหนดต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมกลิ่นคลอรีนไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการละเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป
- เหล็ก (Fe)ไม่เกิน 0.5 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ล
- แมงกานีส (Mn)ไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- ทองแดง (Cu)ไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ล
- สังกะสี (Zn)ไม่เกิน 3.0 มก./ลไม่เกิน 5.0 มก./ลไม่เกิน 3.0 มก./ล
- อะลูมิเนียม (Al)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ
- ตะกั่ว (Pb)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- โครเมียม (Cr)ไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- แคดเมียม (Cd)ไม่เกิน 0.003 มก./ลไม่เกิน 0.005 มก./ลไม่เกิน 0.003 มก./ล
- สารหนู (As)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ปรอท (Hg)ไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.002 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
- ซีลิเนียม (Se)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ไซยาไนด์ (CN-)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.1 มก./ลไม่เกิน 0.07 มก./ล
- แบเรียม (Ba)ไม่กำหนดไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- เงิน (Ag)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่กำหนด

เนื้อหาน่าสนใจ