COD คือ Chemical Oxygen Demand

COD คือ

Chemical Oxygen Demand (COD) คือปริมาณของออกซิเจนที่ใช้เพื่อทำให้สารปนเปื้อนในน้ำเช่นสารอินทรีย์ออกซิไดซ์ทางเคมีไปยังผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นอนินทรีย์ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย การทดสอบ COD ใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของโรงบำบัดน้ำ เป็นค่าที่บอกคุณภาพของน้ำ

กล่าวโดยสรุปคือค่า COD สามารถอธิบายได้อย่างง่ายว่าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย การทดสอบ COD ใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของโรงบำบัดน้ำ เป็นค่าที่บอกคุณภาพของน้ำ แสดงความสกปรกของน้ำเสียจากบ้านเรือน

การวัดค่า Chemical Oxegen Demand จะทำโดยใช้ COD Meter กับตัวอย่างน้ำเสียหรือน้ำธรรมชาติที่ปนเปื้อนจากของเสียในครัวเรือนหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

COD คุณภาพน้ำ

หน่วยการวัดค่า COD คือ

โดยทั่วไปจะแสดงเป็นมวลของออกซิเจนที่ใช้ไปในปริมาตรของสารละลาย ซึ่งในหน่วย SI คือ

มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร) mg/L หรือ ppm

มาตรฐาน COD ในประเทศไทย

โดยค่าซีโอดีมาตรฐานห้ามเกิน 120 mg/l ตามวิธีการ Potassium Dichromate

ดัชนีคุณภาพน้ำค่ามาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ค่าซีโอดี (Chemical oxygen demand)ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตรย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซียมไดโครเมต

ความแตกต่างระหว่าง COD และ BOD

การทดสอบ COD ใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง ในขณะที่การทดสอบความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (หรือชีวภาพ) (BOD) ใช้เวลา 5 วัน ซึ่ง BOD จะวัดสารปนเปื้อนอินทรีย์ทั้งหมด รวมทั้งสิ่งที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ผลการทดสอบ COD สามารถใช้เพื่อประเมินน้ำตัวอย่างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพิษ (เช่น โลหะหนักและไซยาไนด์) ดังนั้นการทดสอบ COD จึงสามารถใช้เพื่อวัดความรุนแรงของของเสียที่เป็นพิษเกินไปในโรงงานอุตสาหกรรม

ส่วนค่าบีโอดี (BOD) ต้องใช้จุลินทรีย์คือแบคทีเรีย (bacteria) ในการย่อยสลาย

เพื่อความเข้าใจมากขึ้นสำหรับค่าบีโอดี (BOD) แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Biochemical oxygen demand (BOD) คือ

ขั้นตอนการวัดค่า COD

  1. เตรียมสาร
  2. ให้ความร้อนด้วยเครื่อง Tube Heater 150C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
  3. นำไปอ่านค่าด้วยเครื่อง COD Meter

*** รายละเอียดการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและแบรนด์ของเครื่องวัด

แนะนำเครื่องวัดซีโอดี คุณภาพสูงมาตรฐาน USA ใช้งานง่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สินค้า COD Meter รุ่นแนะนำ

เครื่องวัดคุณภาพน้ำอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เนื้อหาน่าสนใจ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา