ค่า COD มาตรฐานและพารามิเตอร์คุณภาพน้ำอื่นๆ

ค่า COD มาตรฐาน

COD มาตรฐาน

  • 1.ความเป็นกรดและด่าง (pH) ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0 pH
  • 2.อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน 40 C
  • 3.สี (Color) 300 เอดีเอ็มไอ (ADMI Method)
  • 4.ของแข็งละลายในน้ำ TDS ค่ามาตรฐานไม่เกิน 3000มิลลิกรัมต่อลิตร (ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมในตาราง)
  • 5. ของแข็งแขวนลอย (TSS) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
  • 6.ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20มิลลิกรัมต่อลิตร (วิธีการบ่มตัวอย่าง 20C เป็นเวลา 5วัน)
  • 7.ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ค่า COD มาตรฐานไม่เกิน 120มิลลิกรัมต่อลิตร
  • 8.ซัลไฟด์ ไม่เกิน 1มิลลิกรัมต่อลิตร
ดัชนีคุณภาพน้ำค่ามาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ค่าซีโอดี (Chemical oxygen demand)ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตรย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซียมไดโครเมต

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาน่าสนใจ