pH Controller

pH controller (ตัวควบคุมค่า pH) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและรักษาระดับกรด-ด่างของสารละลายหรือของเหลวให้อยู่ในช่วงที่กำหนด ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการจำนวนมาก สิ่งสำคัญคือต้องรักษาระดับพีเอชที่ให้คงที่เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิกิริยาเคมีที่ต้องการจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

ตัวควบคุมค่าพีเอชประกอบด้วยหัววัดซึ่งวัดระดับพีเอชของสารละลายและชุดควบคุมซึ่งรับสัญญาณค่า pH จากหัววัดและส่งสัญญาณที่สอดคล้องกันไปยังวาล์วควบคุมหรือปั๊มเพื่อปรับการไหลของกรด หรือสารละลายเบสลงในสารละลายหลักเพื่อรักษาระดับ pH ที่ต้องการ นิยมใช้ในการใช้งานต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตยา และกระบวนการทางเคมี

ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าควบคุมค่า pH


รู้จักกับ pH Controller and Monitor

pH เป็นการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของสาร ระดับ pH 7 นั้นเป็นกลาง (เช่นน้ำ) ในขณะที่ค่า pH ที่มากกว่า 7 เป็นสารอัลคาไลน์ (ด่าง) และค่า pH ที่ต่ำกว่า 7 เป็นกรด การควบคุมค่าพีเอชเป็นกระบวนการของการวัด และสั่งการปั๊มสารเคมีเพื่อทำการเติมสารเพื่อปรับค่าให้อยู่ในระดับ pH ที่ต้องการ

ตัวควบคุมค่า pH (Controller) จะตรวจสอบและปรับระดับ pH ของสารละลายโดยอัตโนมัติ ช่วยรักษาสมดุลของระดับกรดและด่าง ทำให้สารละลายเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ ตัวควบคุม pH มีความหลากหลายอย่างมาก การออกแบบและการกำหนดค่าขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความแรงของกรดหรือด่าง การไหล วิธีการเติมสารทำให้เป็นกลาง ความแปรปรวนของความแข็งแรง ความแม่นยำในการควบคุม ฯลฯ

การวัดค่ากรด-ด่าง และสั่งการปั๊มสารเคมีเพื่อปรับค่าอัตโนมัต เราเรียกว่า "pH Controller"

การประยุกต์ใช้การควบคุมค่า pH

ในอุตสาหกรรมที่น้ำเสียถูกสร้างขึ้นโดยทั่วไปจะมีระบบสำหรับการวัดและบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะถูกปล่อยออกมา pH เป็นเพียงหนึ่งในข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม น้ำทิ้งนั้นขึ้นอยู่กับการควบคุมและข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐอย่างเข้มงวดและการละเมิดอาจส่งผลให้ถูกปรับและถูกดำเนินคดีรวมถึงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบบำบัดอาจมีขนาดใหญ่และซับซ้อนหรือกะทัดรัดและเรียบง่ายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ระบบที่เหมาะสมจะต้องได้รับการออกแบบและเลือกตามความต้องการสารเคมีในการฉีดและความแม่นยำที่ต้องการ

ตัวอย่าง Diagram การควบคุมค่า pH

diagram

การประยุกต์ใช้งานสำหรับ pH Controller

ตัวควบคุมค่า pH พบการใช้งานในอุตสาหกรรมการเกษตร เราทุกคนทราบดีว่าระดับ pH สามารถเป็นความแตกต่างระหว่างพืชผลที่ดีกับพืชผลที่เน่าเสียได้ สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรต้องระวังเกี่ยวกับปริมาณกรดและด่างมิฉะนั้น อาจทำให้พืชเสียหายได้

ด้วยความช่วยเหลือของตัวควบคุมค่า pH คุณจะสามารถทราบปริมาณกรดและด่างที่แม่นยำในยาฆ่าแมลง

นอกจากนี้ตัวควบคุมเหล่านี้ยังใช้เพื่อกำหนดระดับความเป็นด่างของดินก่อนที่จะหว่านพืชในดิน หากดินมีสภาพเป็นกรดหรือด่าง จะทำให้เก็บเกี่ยวได้เสีย ดังนั้น ตัวควบคุมค่า pH จึงช่วยในการกำหนดค่าที่จำเป็น

ตัวควบคุม pH ยังใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางขนาดใหญ่อีกด้วย มีการใช้สารเคมีจำนวนมากในการกำหนดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ สารเคมีเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบก่อนกับตัวควบคุมเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าระดับ pH อยู่ภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้หรือไม่ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา