วิธีตรวจสอบคุณภาพน้ำ

วิธีตรวจสอบคุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำที่ดีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพืชและสัตว์น้ำและสุขภาพโดยรวมของสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพจำนวนมากส่งผลต่อคุณภาพน้ำในสระน้ำ ทะเลสาบ ลำธาร แม่น้ำ มหาสมุทร และน้ำใต้ดิน

กลยุทธ์การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพและมีการกักเก็บล่วงหน้าสามารถช่วยนักสิ่งแวดล้อมในการพิจารณาปัจจัยทางธรรมชาติและมนุษย์ที่ส่งผลต่อแหล่งน้ำ ผลลัพธ์สามารถใช้ในการวางแผนโครงการฟื้นฟูเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งน้ำเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีในการวัดและตรวจสอบคุณภาพน้ำ

นักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือต่างๆ มากมายในการกำหนดคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำไม่ได้วัดโดยการสุ่มตัวอย่างโดยตรงเท่านั้น ข้อมูลยังสามารถได้มาจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมโดยการสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบและโดยการรวบรวมสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ

การวัดคุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์สำคัญในการวัดคุณภาพของน้ำ

อุณหภูมิ: อุณหภูมิของน้ำมีความสำคัญต่อปลาและพืชน้ำ อุณหภูมิสามารถส่งผลต่อระดับออกซิเจนตลอดจนความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการต้านทานสารมลพิษบางชนิด

pH: การวัดค่า pH เป็นการวัดปริมาณไฮโดรเจนไอออน (H+) ที่มีอยู่ในสารเช่นน้ำ การรู้ปริมาณไฮโดรเจนในสารช่วยให้เราตัดสินได้ว่าสารนั้นเป็นกรด เป็นกลาง หรือเป็นด่าง

Dissolved oxygen: ออกซิเจนจำนวนเล็กน้อยซึ่งประมาณ 10 โมเลกุลของออกซิเจนต่อหนึ่งล้านโมเลกุลของน้ำ ถูกละลายในน้ำ ปลาและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต้องการออกซิเจนละลายน้ำเพื่อความอยู่รอด

Turbidity ความขุ่น: ความขุ่นทำให้น้ำขุ่นหรือขุ่น ความขุ่นคือปริมาณของอนุภาค (เช่น ดินเหนียว ตะกอน แพลงก์ตอน หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก) ที่แขวนอยู่ในน้ำ ดู: ความชัดเจนของน้ำ

ค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำ EC: ค่าการนำไฟฟ้าเฉพาะจะวัดความจุของน้ำในการนำกระแสไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ เช่น เกลือ

ความกระด้าง: ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายในน้ำเป็นตัวกำหนด “ความกระด้าง”

Biochemical oxygen demand (BOD) คือค่าที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆ บริโภค ในขณะที่พวกมันย่อยสลายอินทรียวัตถุภายใต้สภาวที่อุณหภูมิที่กำหนด

Chemical oxygen demand (COD) ปริมาณของออกซิเจนที่ใช้เพื่อทำให้สารปนเปื้อนในน้ำเช่นสารอินทรีย์ออกซิไดซ์ทางเคมีไปยังผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นอนินทรีย์ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย

พารามิเตอร์คุณภาพของน้ำในด้านอื่นๆ

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางกายภาพ/ฟิสิกส์
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH
- ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU
- สีของน้ำ (Color)ไม่เกิน 15 แพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 แพลทินัม-โคบอลต์
- กลิ่นไม่กำหนดต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมกลิ่นคลอรีนไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการละเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป
- เหล็ก (Fe)ไม่เกิน 0.5 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ล
- แมงกานีส (Mn)ไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- ทองแดง (Cu)ไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ล
- สังกะสี (Zn)ไม่เกิน 3.0 มก./ลไม่เกิน 5.0 มก./ลไม่เกิน 3.0 มก./ล
- อะลูมิเนียม (Al)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ
- ตะกั่ว (Pb)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- โครเมียม (Cr)ไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- แคดเมียม (Cd)ไม่เกิน 0.003 มก./ลไม่เกิน 0.005 มก./ลไม่เกิน 0.003 มก./ล
- สารหนู (As)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ปรอท (Hg)ไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.002 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
- ซีลิเนียม (Se)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ไซยาไนด์ (CN-)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.1 มก./ลไม่เกิน 0.07 มก./ล
- แบเรียม (Ba)ไม่กำหนดไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- เงิน (Ag)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่กำหนด