HI96746 เครื่องวัดปริมาณธาตุเหล็กในน้ำจืด Iron Low Range

Original price was: ฿24,000.00.Current price is: ฿20,000.00.

HI96746 เครื่องวัดปริมาณธาตุเหล็กในน้ำจืด Iron Low Range โดยทั่วไปในธรรมชาติมีธาตุเหล็กเป็นสารละลายปะปนอยู่ เเต่ถ้ามีมากเกินอาจส่งผลต่อรสชาติของน้ำและเกิดคราบสกปรกถ้านำมาใช้อุปโภคบริโภค เครื่องวัดคุณภาพสูงจาก USA

  • ย่านการวัด 0.00 ถึง 1.60 mg/L (ppm)
  • ความถูกต้อง ±0.01 mg/L
  • มีใบรับรอง (Certificate) จาก USA

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา