Total polar materials (TPM) คืออะไร

Total polar materials (TPM)

คุณภาพของน้ำมันและไขมันในระหว่างกระบวนการทอดมีอิทธิพลสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การปรุงอาหารด้วยความร้อนของน้ำมันทอดทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและไฮโดรไลติกเช่นไฮโดรไลซิสและการเกิดพอลิเมอไรเซชัน และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพเหล่านี้นำไปสู่การก่อตัวของผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่ระเหยและไม่ระเหยจำนวนมาก

เพื่อความสะดวกสารประกอบไม่ระเหยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างการทอดจะถูกจัดประเภทเป็น “สารโพลาร์ (TPM)” และพบว่าสารประกอบดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการทอดซ้ำหลายครั้ง พบว่าจะเพิ่มขึ้นตามระดับความไม่อิ่มตัวของน้ำมัน

คำจำกัดความของ Total polar material คือ

Total polar material (TPM) หมายถึงความเข้มข้นรวมของสารประกอบโพลาร์ที่มีอยู่ในน้ำมันปรุงอาหาร สารประกอบเชิงขั้วเหล่านี้ประกอบด้วยกรดไขมันอิสระ ไตรกลีเซอไรด์ที่ถูกออกซิไดซ์ โมโนและไดกลีเซอไรด์ ไตรกลีเซอไรด์ที่เกิดโพลีเมอร์ และผลิตภัณฑ์การย่อยสลายอื่นๆ ที่เกิดจากการที่น้ำมันสัมผัสกับอุณหภูมิสูง ออกซิเจน ความชื้น และอนุภาคอาหารระหว่างการทอดหรือปรุงอาหาร

TPM ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการประเมินการเสื่อมและคุณภาพโดยรวมของน้ำมันในระหว่างการใช้งานและการเก็บรักษา การทดสอบค่าโพลาร์ TPM วัดปริมาณสะสมของสารประกอบการย่อยสลายเช่นกรดไขมันอิสระ โมโนและไดกลีเซอไรด์ ไตรกลีเซอไรด์ที่เกิดโพลีเมอร์ไรซ์และออกซิไดซ์ภายในน้ำมัน

ระดับสารนี้ที่สูงขึ้นสามารถบ่งบอกถึงการเสื่อมสภาพของน้ำมัน ส่งผลต่อรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากการก่อตัวของสารประกอบที่เป็นอันตราย

จากกราฟการวิจัยพบว่าสารโพลาร์นี้จะมีค่ามากขึ้นตามจำนวนครั้งที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำและแตกต่างกันไปตามชนิดของน้ำมันที่ใช้

ที่มาของข้อมูล https://core.ac.uk/download/pdf/43637004.pdf

มาตรฐาน Total Polar Material (TPM) ในประเทศไทย

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 283 พ.ศ. 2547 กำหนดให้น้ำมันที่ใช้ทอด หรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายมีสารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนักหรือไม่เกิน 25% ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://food.fda.moph.go.th/food-law/announ-moph-283

Total polar materials TPM สามารถวัดได้อย่างไร?

เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบน้ำมันปรุงอาหาร ซึ่งสามารถวัดระดับ TPM ได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาที โดยแจ้งเตือนทีมงานในครัวอย่างชัดเจนบนหน้าจอ LCD แสดงสีเขียว (ระดับปลอดภัย) สีเหลือง (ระดับเริ่มอันตราย) และ สีแดง (ต้องเปลี่ยนน้ำมันทอด) เมื่อเวลาผ่านไปสามารถช่วยลดการใช้น้ำมันทอดได้มากถึง 20% ในขณะเดียวกันก็รับประกันได้ว่าคุณกำลังปรุงอาหารด้วยน้ำมันที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ

สินค้ารุ่นแนะนำ

OS280 เครื่องวัดค่าโพลาร์สำหรับทดสอบน้ำมันปรุงอาหาร ออกแบบมาเพื่อการทดสอบน้ำมันปรุงอาหารอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบค่าวัสดุโพลาร์รวม (TPM) ได้ในไม่กี่นาที และเหมาะสำหรับน้ำมันปรุงอาหารทุกประเภทภายในอุณหภูมิการทำงานที่สูง

OS280
  • ช่วงการวัด TPM 0~50%
  • ความแม่นยำ TPM ± 2%
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0~200.0 ℃
  • ความละเอียดอุณหภูมิ 0.1°C
  • แม่นยำอุณหภูมิ ± 1.0 ℃
เครื่องวัด Total polar material