รู้จักความหมายของอุณหภูมิคือ

อุณหภูมิคือ

อุณหภูมิคือปริมาณทางกายภาพที่แสดงความร้อนและความเย็น เป็นการระบุพลังงานความร้อนที่มีอยู่ในสสารซึ่งเป็นที่มาของการเกิดความร้อนและการไหลของพลังงาน เมื่อร่างกายสัมผัสจึงรู้สึกถึงพลังงงานความร้อน

เราสามารถวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์เพื่อกำหนดคำจำกัดความและหน่วยการวัด หน่วยวัดอุณหภูมิที่พบมากที่สุดคือ

  • มาตราส่วนเซลเซียส (เดิมเรียกว่าเซนติเกรด แสดงเป็น °C)
  • มาตราส่วนฟาเรนไฮต์ (แสดงเป็น °F)
  • มาตราส่วนเคลวิน (แสดงเป็น K) ซึ่งหน่วยเคลวินนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์

โดยอนุสัญญาของระบบหน่วยสากล (SI) กำหนดให้หน่วยมาตรฐานอุณหภูมิคือเคลวิด อุณหภูมิตามทฤษฎีต่ำสุดคือศูนย์สัมบูรณ์ (0 Kelvin) ซึ่งไม่สามารถดึงพลังงานความร้อนได้อีกและโมเลกุลไม่เคลื่อนที่จึงไม่เกิดอุณหภูมิแต่อย่างใด

อุณหภูมิมีความสำคัญในทุกสาขาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รวมทั้งฟิสิกส์ เคมี ธรณีศาสตร์ ดาราศาสตร์ การแพทย์ ชีววิทยา นิเวศวิทยา วัสดุศาสตร์ โลหะวิทยา วิศวกรรมเครื่องกล และภูมิศาสตร์ตลอดจนทุกแง่มุมของชีวิตประจำวัน

หน่วยอุณหภูมิ

การวัดอุณหภูมิ

เราสามารถวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ มีการพัฒนาวิธีการมากมายสำหรับการวัดอุณหภูมิ สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยการวัดคุณสมบัติทางกายภาพบางอย่างของวัสดุการทำงานที่แตกต่างกันไป

หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไปในการวัดอุณหภูมิคือเทอร์โมมิเตอร์แบบแก้ว ประกอบด้วยหลอดแก้วที่บรรจุปรอทหรือของเหลวอื่นๆ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารทำงาน การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทำให้ของเหลวขยายตัว

ดังนั้นอุณหภูมิสามารถกำหนดได้โดยการวัดปริมาตรของของไหล เทอร์โมมิเตอร์ดังกล่าวมักจะถูกปรับเทียบเพื่อให้สามารถอ่านอุณหภูมิได้ง่ายๆ โดยการสังเกตระดับของของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ใช้งานจริงมากนัก แต่จากมุมมองทางทฤษฎีที่สำคัญคือเทอร์โมมิเตอร์แบบแก๊ส

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆ

อุปกรณ์สำคัญอื่นๆ สำหรับการวัดอุณหภูมิ ได้แก่:

มาตรฐานการวัดอุณหภูมิ

American Society of Mechanical Engineers (ASME) ได้พัฒนามาตรฐานสองมาตรฐานที่แยกจากกันและชัดเจนเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิ B40.200 และ PTC 19.3

  • B40.200-2008: เครื่องวัดอุณหภูมิ การอ่านโดยตรง และการอ่านจากระยะไกล
  • PTC 19.3-1974(R2004): รหัสทดสอบประสิทธิภาพสำหรับการวัดอุณหภูมิ

สรุป

บทความนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน ความร้อน และอุณหภูมิ มีการอธิบายหลักการเบื้องหลังเทอร์โมมิเตอร์และเปรียบเทียบหน่วยอุณหภูมิหลักสามระดับ ได้แก่ ฟาเรนไฮต์ เซลเซียส และเคลวิน โดยจะอภิปรายว่าระบบต่างๆ ใช้การอ้างอิงต่างๆ เพื่อหาปริมาณพลังงานความร้อนอย่างไร

  • สามหน่วยที่แตกต่างกันสำหรับการวัดพลังงานความร้อน (อุณหภูมิ): ฟาเรนไฮต์ เซลเซียส และเคลวิน
  • การวัดทางวิทยาศาสตร์ มักใช้สเกลเคลวินหรือเซลเซียสเป็นหน่วยวัดอุณหภูมิ
  • ไม่มีอะไรจะเย็นไปกว่าศูนย์สัมบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดที่การเคลื่อนที่ของโมเลกุลทั้งหมดหยุดลง